Reklamacje

 

Postępowanie reklamacyjne
 
W przypadku umów zawieranych z Konsumentami lub z Przedsiębiorcą Prowadzącym Jednoosobową Działalność Gospodarczą w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).
W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego lub Przedsiębiorcą Prowadzącym Jednoosobową Działalność Gospodarczą, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Prowadzącemu Jednoosobową Działalność Gospodarczą, przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności:
pocztą elektroniczną na adres e-mail: eprzynety@vp.pl
pocztą na adres Sprzedawcy: Dominator Dariusz Urbanek, Storczyka 33B, 62-080 Lusówko.
Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą.

Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą, składając reklamację, może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego towaru na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.

Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego towaru, przysługuje mu prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
  • Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
  1. a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. c) nie nadaje się do celu, o którym poinformowano Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. d) została wydana w stanie niezupełnym


Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
imię i nazwisko;
adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;
przedmiot reklamacji;
przyczynę reklamacji;
żądanie rozpoznania reklamacji;
podpis. (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).
W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego zaleca się, aby reklamując zakupiony towar klient przedstawił dowód zakupu lub jego kopię oraz wskazał informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji.


Sprzedawca odpowiada za uszkodzenia powstałe w transporcie towaru do klienta.

Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji i udzieli odpowiedzi w ciągu 14 dni od jej złożenia.

O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje na adres e-mail, wskazany
w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą.

Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Konsumenta lub Przedsiębiorcy Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą.