Reklamacje

 

Postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

2. W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności:pocztą elektroniczną na adres e-mail: eprzynety@vp.pl lub pocztą na adres Sprzedawcy: Ireneusz Urbanek Rękodzieło Wędkarskie, Lusówko, ul. Storczyka 33B, 62-080 Tarnowo Podgórne

3. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta.

4. Konsument składając reklamację może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego towaru na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.

5. Konsumentowi przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

6. W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Konsument składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego towaru, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.

7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

1. imię i nazwisko;

2. adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;

3. przedmiot reklamacji;

4. przyczynę reklamacji;

5. żądanie rozpoznania reklamacji;

6. podpis. (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).

7. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego zaleca się, aby reklamując zakupiony towar klient przedstawił dowód zakupu lub jego kopię oraz wskazał informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji.

 

 

9. Sprzedawca odpowiada za uszkodzenia powstałe w transporcie towaru do klienta.

10. Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji i udzieli odpowiedzi w ciągu 14 dni od jej złożenia.

11. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Konsumenta na adres e-mail, wskazany
w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Konsumenta.

12. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Konsumenta.