Regulamin

Regulamin sklepu internetowego e-przynety.pl


§1 Postanowienia Ogólne
1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego
pod adresem www.e-przynety.pl
1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.e-przynety.pl (zwany dalej: Sklep internetowy
e-przynety.pl) jest prowadzony przez firmę Dominator Dariusz Urbanek zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, pod numerem NIP: 7812060102, REGON: 526891470 (zwaną dalej „Dominator”).


1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
1) adres pocztowy: Storczyka 33B, 62-080 Lusówko;
2) numer telefonu: tel.: 605568558;
3) adres poczty elektronicznej: eprzynety@vp.pl
1.4. Regulamin sklepu internetowego e-przynety.pl umieszczony jest nieprzerwanie na
stronie internetowej https://e-przynety.pl/regulamin  w sposób  umożliwiający Klientom jego
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany
Klientom przed zawarciem umowy.


§ 2 Definicje
Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:
2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,
że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2.3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we
własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności
prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4. Usługodawca/Sprzedawca – Dominator Rękodzieło Wędkarskie Agata Urbanek, z siedzibą w Lusówku przy ulicy Storczyka 33B, 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP: 7831535552, REGON: 389552471.

2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.e-przynety.pl przez Dominator Rękodzieło Wędkarskie Agata Urbanek
2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),
2.7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym (1) rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z
elementami cyfrowymi, tj. zawierająca treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi
połączona w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jej
prawidłowe funkcjonowanie), (2) treść cyfrowa lub (3) usługa (w tym usługa cyfrowa i
inna niż cyfrowa) będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą,
2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu
art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
(Dz.U.2020.344),
2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca
osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub
planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi
elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz
Przedsiębiorcę,
2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę
sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Produktów w
ramach Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2.11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Poprzez Umowę
Sprzedaży rozumie się także odpowiednio umowę o dostarczanie treści cyfrowych lub
usługi cyfrowej (w przypadku Produktów będących treściami cyfrowymi lub usługami
cyfrowymi) oraz umowę o świadczenie usług (w przypadku Produktu będącego usługą
inną niż usługa cyfrowa).
2.12. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U.2020.287).


§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego
3.1. Ceny wszystkich Produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto i są przedstawione przy każdym produkcie.
3.2. Sprzedawca używa w Sklepie Internetowym www.e-przynety.pl kodów rabatowych
upoważniających do zakupu Produktów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody
rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną lub przyznaje rabaty bezpośrednio na kontach (stałych) klientów.
3.3. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.e-przynety.pl konieczna jest
akceptacja niniejszego Regulaminu.
3.4. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym www.e-przynety.pl konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne
wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji
przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera,
Safari dla systemu OS X, itd.
3.5. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD),
która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona
Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i
również urządzeniach mobilnych.
3.6. Strona Sklepu internetowego www.e-przynety.pl posiada certyfikat SSL – bezpieczny
protokół szyfrowania komunikacji.


§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży
4.1. Zamówienia w sklepie internetowym www.e-przynety.pl można dokonywać poprzez
wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych
danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu
komórkowego.
4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się
poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej
na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia
zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie
niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.
4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym www.e-przynety.pl jest możliwe 24
godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.


§ 5 Sposób płatności i termin płatności


5.1. W sklepie www.e-przynety.pl istnieje możliwość płatności w jeden z następujących
sposobów:
- przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
- imoje - e-przelew obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach,    
   udostępniający również możliwość płatności kartą
- płatność blikiem,
- płatność za pobraniem,

5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu www.e-przynety.pl zamówienie jest przekazywane do realizacji.
5.3. Sklep internetowy www.e-przynety.pl umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem
następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:
-Paypal

5.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
5.5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.


§ 6 Dostawa
6.1. Zamówione Produkty są dostarczane na adres lub do paczkomatu, który został wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
6.2. Czas wysyłki Produktów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowego e-przynety.pl i wynosi 72 godziny. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa Produktu
nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku
niemożliwości dostawy Produktu w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o
tym niezwłocznie poinformowany.
6.3. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem:
- Poczta Polska
- Kurier InPost
- InPost Paczkomaty
-DPD

Koszty wysyłki naliczane są automatycznie - w zależności od wartości zamówienia.

 

Paczkomat Inpost: 14,50

Kurier InPost i pobranie InPost: 18,00

Poczta Polska, paczka pocztowa priorytetowa: 16,00

Pobranie poczta: 23,00

 

DPD: 30,00

Zamówienia zagraniczne wysyłane są listem poleconym (do wartości ok 98 EUR, 83 USD)

lub paczką pocztową (zamówienia o wartości ponad 99 EUR)

lub paczką DPD

Koszt wysyłki zależy od kursu wymiany walut:

POCZTA POLSKA

Dla zamówień do 98 EUR, 83 USD - koszt wysyłki około 7 EUR/USD - list

Dla zamówień od 99, 84 USD - koszt wysyłki około 25 EUR/USD - paczka

 DPD

około 25 EUR/USD


6.4. W momencie przekazania Produktu firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o
tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.
6.5. Koszty dostarczenia Produktu, które oprócz ceny za Produkt ponosi Klient, są podawane
na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
6.6. Koszt dostawy Produktu w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.
6.7. W momencie przyjęcia Produktu Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory Produkt staje się własnością Klienta.


§ 7 Odstąpienie do umowy


7.1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej


7.2. Aby skorzystać z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Konsument
powinien poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu od
umowy. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą na adres: Storczyka 33B, 62-080 Lusówko lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy: eprzynety@vp.pl .  Konsument może skorzystać w tym celu z formularza odstąpienia od umowy udostępnionego mu przez Sprzedawcę lub wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1, nie
wywołuje skutków prawnych.


7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego
Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie elektronicznej w korespondencji
elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.


7.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.


7.5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Konsument ma obowiązek
należycie zabezpieczyć odsyłany Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.


7.6. Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu Produktu niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może
zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, Produkt podlegający zwrotowi zostanie
odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Zwrot Produktu powinien
nastąpić na adres: Storczyka 33B, 62-080 Lusówko


7.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


7.8. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym), zostaną zwrócone przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Sprzedawca w porozumieniu z Konsumentem może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Konsumenta dodatkowych kosztów. Jeżeli Sprzedawca nie  zastrzegł, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


7.9. Postanowienia niniejszego paragrafu 7. Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.


§8 Reklamacje

Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta


8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:


a. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na
podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r.
odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu
obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu
Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres
odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma
wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego
odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze
zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.


b. W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z
elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy
wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie
Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r.
odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w
brzmieniu obowiązującym od dnia 1. Stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.


8.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub
w przypadku skierowania innej reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien
przesłać zgłoszenie pisemnie na adres Storczyka 33B, 62-080 Lusówko lub poprzez e-mail na adres: eprzynety@vp.pl


8.3. W reklamacji zaleca się wskazać: wadę, jaką zdaniem Klienta Produkt posiada, oraz
jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie
sposobu doprowadzenia do zgodności Produktu z umową lub inne roszczenie Klienta
oraz podać dane kontaktowe. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma
wpływu na skuteczność reklamacji.


8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.


8.5. Powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.


8.6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na
stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
8.6.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
8.6.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
8.6.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.


8.7. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące
przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń:
8.7.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).
8.7.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o
pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na
temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego
inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach
internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
8.7.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji
na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy
przedsiębiorcami i Konsumentami.

§9 Zasady publikowania opinii
9.1. Sprzedawca umożliwia na stronach Sklepu Internetowego publikowanie opinii o swoich
Produktach.
9.2. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w
Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu
opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów
Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może
być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.
9.3. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań
bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji,
czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne
prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania
zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
9.4. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca wymaga, aby przed opublikowaniem opinii przeszła ona jego weryfikację. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności treści opinii z Regulaminem, a co najważniejsze – czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym (np. sprawdzając, czy autor opinii znajduje się w bazie Klientów Sklepu), a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza
dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.
9.5. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez
innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany
Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z
autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu
Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
9.6. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów i nie stanowią opinii Sprzedawcy.
9.7. Kupujący/klient obowiązany jest zamieszczać opinie nienaruszające obowiązujących
przepisów prawa ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za
wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym e-przynety.pl
9.8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych
opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów
w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno
pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.


§ 10 Dane osobowe
10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca
10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu
internetowego e-przynety.pl, dostępnego na stronie https://e-przynety.pl/polityka-prywatnosci


§ 11 Postanowienia końcowe
11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w
niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w
odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.
11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania
określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo
powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia powiadomienia.
11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowego zobowiązany jest do
nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą
odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach
konsumenta.
11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://e-przynety.pl/regulamin
11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim

ZAŁĄCZNIK:

Polityka Prywatności oraz zasad wykorzystywania plików Cookies


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od
Klientów przez Sklep Internetowy e-przynety.pl prowadzony przez Dominator Rękodzieło Wędkarskie Agata Urbanek. Zawiera również informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi analitycznych.
2. Administratorem danych osobowych jest Dominator Rękodzieło Wędkarskie Agata Urbanek, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7831535552, REGON: 389552471 (zwaną dalej „Administratorem”).
3. Dane osobowe zbierane przez Dominator Rękodzieło Wędkarskie Agata Urbanek za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
4. Sklep e-przynety.pl informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych ofert marketingowych w formie Newslettera.
5. Sklep internetowy e-przynety.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia.


§ 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH
W Sklepie Internetowym e-przynety.pl dane osobowe zbierane są w następujących przypadkach:
1) w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu związanej z rejestracją Konta oraz składaniu Zamówień, - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)
2) w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
a) w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji
podatkowej - NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego.
3) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda Klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
b) w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.


§ 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO.
2. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.
3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
b) przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie Sklepu Internetowego),
c) podmiotom obsługującym płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym
d) podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne oraz doradcze.


§ 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie:
a. niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym roszczeń reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.


§ 5 PROFILOWANIE
1. Sklep Internetowy e-przynety.pl może korzystać z funkcji profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów.
2. Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 

§ 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1) Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg uprawnień, takich jak:
a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,
b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
c) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,
d) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna art. 21 RODO i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy przetwarza jego dane w oparciu
o prawnie uzasadniony interes,
e) Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – podstawa prawna art. 17 RODO
f) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,
g) Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,
h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.


§ 7 PLIKI COOKIES
1) Sklep Internetowy e-przynety.pl używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w
nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepie, a w szczególności do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
b) rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
c) zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;
d) dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta;
e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
f) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
3) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w Sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
a) utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
4) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
5) Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie:
a) Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google Ads, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console) Więcej informacji https://support.google.com/googleads/answer/2407785;
b) Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
c) Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (SalesManago.pl);
d) Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie;
e) EBROS Mariusz Rosa z siedzibą przy ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka
(czater.pl);
i) W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia Użytkownikom
kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, tj.
usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za pośrednictwem przesyłania naprzemiennych
wiadomości tekstowych;
f) CallPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
g) Zendesk, Inc. z siedzibą w USA;
h) Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie.
6) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej,