Regulamin

Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie e-przynety.pl.
§ 1
Sklep e-przynety.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Ireneusz Urbanek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ireneusz Urbanek Rękodzieło Wędkarskie, z siedzibą w Lusówku przy ulicy Storczyka 33B, 62-080 Tarnowo Podgórne, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7772258191, REGON: 363885945.
 
Sklep internetowy e-przynety.pl oferuje sztuczne przynęty wędkarskie ręcznej produkcji w modelach i kolorach prezentowanych na zdjęciach zamieszczonych w sklepie.

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony Internetowej, logotypów oraz zdjęć należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

Regulamin określa w szczególności:
wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Klient.
zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
warunki i zasady składania drogą elektroniczną ofert zakupu i zawierania umowy sprzedaży w ramach Sklepu;
zasady reklamacji i odstąpienia od umowy
ochronę danych osobowych

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu www.e-przynety.pl.

Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie, jak i w informacjach ukazujących się na stronie internetowej, o których użytkownicy będą niezwłocznie informowani. Zmiany te nie będą miały wpływu na transakcje mające miejsce podczas wprowadzania zmian, będą dotyczyły nowych ofert kupna, składanych po wprowadzeniu zmian.

Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionym niniejszym Regulaminem.

Potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży, zawartej między Sprzedającym i Kupującym, następuje poprzez przesłanie Kupującemu informacji na podany adres e-mail oraz dołączenie dowodu sprzedaży lub wystawionej na życzenie Kupującego faktury do przesłanego produktu.

Oferta przedstawiona na stronach e-Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia oferty kupna do realizacji przez Sprzedającego.

§ 2
Definicje.
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Kupujący/Użytkownik/Klient/Konsument - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar od Sklepu (Kupujący), lub która korzysta lub zamierza skorzystać z usługi „Moje konto” (Użytkownik).

Moje konto/Konto Użytkownika – indywidualny panel dla każdego Użytkownika uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji, w ramach którego świadczone są przez Sklep usługi dla Klientów, celem ułatwienia zawierania umowy sprzedaży na odległość oraz kontaktu ze Sklepem, rozliczenia umowy, umożliwienia planowania przez Użytkownika zakupów i śledzenia wybranych towarów.

Koszyk - oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej www.e-przynety.pl służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwienia złożenia przez Kupującego oferty zakupu.

Dane kontaktowe oznaczają:
w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji - jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP),
w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.e-przynety.pl.

Sklep internetowy/e-Sklep/Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-przynety.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać oferty zakupu.

Towar/Produkt/Przynęta – produkty prezentowane w Sklepie.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Oferta kupna/Kupno/Dokonywanie zakupów – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, oznaczające konieczność zapłaty za towar i jego przesyłkę.

§ 3
Wymagania techniczne oraz pliki cookie

W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest posiadanie:
dostępu do Internetu;
poprawnie skonfigurowanej dowolnej przeglądarki internetowej, która akceptuje pliki typu cookies;
czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

Sklep przechowuje na komputerze użytkownika pliki cookie, które niezbędne są do wykonywania świadczeń oferowanych przez Sklep. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkowników, nie wpływają na konfigurację systemu operacyjnego ani oprogramowanie. Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

§ 4
Rejestracja klienta w sklepie internetowym e-przynety.pl

Aby ułatwić sobie korzystanie z usług sklepu, należy zarejestrować się na stronie sklepu (www.e-przynety.pl/rejestracja), wypełniając wskazany na tej stronie formularz i akceptując treść niniejszego regulaminu. Dokonując rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sklep i tylko na jego potrzeby (tu - w celu zawarcia i realizacji usługi „Moje konto”).

Rejestracja nie jest jednak konieczna, aby zakupić towar wystarczy podać dane w „Koszyku”. W tym przypadku (w celu zawarcia umowy sprzedaży i dokonania wysyłki) również należy zaakceptować treść regulaminu. Dokonując zakupu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sklep - tylko na potrzeby realizacji sprzedaży i wysyłki towaru.

Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.

Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy, do momentu zgłoszenia przez Klienta chęci wypowiedzenia umowy o świadczenie usług „Moje konto”

Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony wybranym przez użytkownika hasłem dostępu oraz loginem.
Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

Użytkownik sam decyduje, jakie treści rozpowszechnia przy wykorzystaniu usługi „Moje konto” i ponosi za nie odpowiedzialność. Sklep w tym celu dostarcza użytkownikowi wyłącznie swoje zasoby teleinformatyczne.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmian oraz usuwania informacji i treści zamieszczanych przez użytkownika uznanych za naruszające regulamin lub przepisy prawa polskiego na podstawie zastrzeżeń zgłoszonych przez osoby trzecie lub informacji otrzymanych od organów państwowych. Sklep nie stosuje kontroli uprzedniej informacji oraz treści zamieszczanych przez Użytkowników.

Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Moje konto” w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, po uprzednim poinformowaniu użytkownika o tym fakcie.

§ 5
Składanie ofert kupna. Ceny.

W sklepie internetowym e-przynety.pl można dokonywać zakupów bezpośrednio przez Internet. Zakupione przez Państwa towary zostaną przesłane (po zaksięgowaniu opłaty za towar i przesyłkę) za pośrednictwem poczty. Sklep realizuje wysyłki krajowe oraz zagraniczne.

Sklep nie jest płatnikiem VAT.

W danym momencie, można zakupić tylko tyle produktów ile oferuje sklep. Sklep nie przyjmuje zamówień na towar, który nie jest dostępny.

Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży lub rozszerzenia oferty.

Ze sklepu korzystać można 24 godziny na dobę. Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, chwilowo niepozwalających na korzystanie z jego usług.

Obsługa sklepu (mailowa): od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00.

Aby złożyć ofertę kupna na wybrany towar należy:
zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu,
wybrać odpowiedni produkt z oferty sklepu,
sprawdzić dostępność towaru,
wybrać liczbę egzemplarzy,
kliknąć pole oznaczone „dodaj do koszyka”,
po umieszczeniu wszystkich żądanych produktów w koszyku, przejść do koszyka (kliknąć na ikonkę koszyka w prawym górnym rogu ekranu)
wybrać sposób przesyłki,
dokonać zapłaty za produkty oraz ich przesyłkę poprzez wykonanie przelewu na podane w sklepie konto bankowe.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „POTWIERDŹ ZAKUP”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Po złożeniu oferty kupna, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta lub w Koszyku zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę oferty kupna złożonej przez Klienta.

Ceny podane w e-Sklepie są wyrażone w złotych polskich oraz Euro. Klienci zagraniczni mogą dokonywać przelewów w swojej walucie.
 
Ewentualne koszty przelewu, nałożone przez bank, pokrywa kupujący.

Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy/wysyłki. Koszty dostawy pokrywa Kupujący.

Ceny podane w e-Sklepie mogą ulec zmianie. Zmiana cen nie dotyczy ofert zakupu złożonych przez Klienta przed opublikowaną zmianą i będących w trakcie realizacji. Ceną wiążącą strony jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.

Przelewu należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych.
 

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za

pośrednictwem Dotpay.pl.

 


Do wszystkich towarów kupionych przez klientów sklepu e-przynety.pl dołączony będzie dowód zakupu.

Sklep wystawia faktury uproszczone, jeśli klient wyraża taką wolę, którą należy zgłosić przy składaniu zamówienia.

Wysyłka zakupionych produktów (zapakowanie i nadanie na poczcie) nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od zaksięgowania przelewu.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który nie korzysta z możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odmowy odebrania przesyłki, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy.

Sklep zastrzega sobie prawo odmowy wysyłki towaru w przypadku, gdy:

- przelew od klienta nie zostanie zaksięgowany w ciągu 10 dni od daty zakupu. Jeżeli przelew dotrze po tym terminie, pieniądze zostaną zwrócone na konto bankowe klienta.
- podane przez Kupującego dane kontaktowe są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości, co do ich prawdziwości
 
Koszty dostawy w kraju i za granicą:
 

Koszty wysyłki naliczane są automatycznie - w zależności od wartości zamówienia.

 

Uwaga - NOWOŚĆ! Inpost paczkomaty

 

Zamówenia krajowe poniżej 400 zł możemy wysłać do Paczkomatu Inpost za 12,50.

Zamówenia krajowe poniżej 800 zł możemy wysłać do Paczkomatu Inpost za 14,00.

Zamówenia krajowe poniżej 1200 zł możemy wysłać do Paczkomatu Inpost za 16,00.

 

Zamówinia krajowe wysyłane są Paczką pocztową priorytetową, ubezpieczoną.

Dla zamówień do 400 zł - koszt wysyłki 16 zł,

Dla zamowień od 401 zł do 1000 zł - koszt wysyłki 21 zł,

Dla zamowień od 1001 zł do 3000 zł - koszt wysyłki 35 zł.

Zamówienia zagraniczne wysyłane są przesyłką poleconą (do wartości 200 EUR) lub paczką pocztową (zamówienia o wartości ponad 200 EUR)

Koszt wysyłki zależy od kursu wymiany walut.

Dla zamówień do 100 EUR - koszt wysyłki 5 EUR,

Dla zamówień od 101 do 200 EUR - koszt wysyłki 18 EUR,

Dla zamówień od 201 EUR  do 500 EUR - koszt wysyłki 28 EUR,

Dla zamówień od 501 EUR  do 1250 EUR - koszt wysyłki 38 EUR.

 

Koszty dostawy podane w e-Sklepie mogą ulec zmianie. Zmiana cen nie dotyczy ofert zakupu złożonych przez Klienta przed opublikowaną zmianą i będących w trakcie realizacji. Koszty dostawy wiążące strony są kosztami dostawy zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika. 

 
§ 6

Cechy zdjęć i przynęt ręcznej produkcji.

Prezentowane zdjęcia mogą nieznacznie różnić się kolorystyką od produktu, który przedstawiają, w zależności od rozdzielczości monitora.

Przynęty wykonywane są ręcznie, więc wygląd każdej sztuki może nieznacznie odbiegać od tej zaprezentowanej na fotografii, jednak w żadnym wypadku nie zmienia to nigdy ich wartości.

Ważne informacje na temat bezpiecznego korzystania z produktów oferowanych przez sklep:

Używać tylko do celów wędkarskich.
Produkt nie nadaje się do spożycia.
Trzymać (produkt i opakowanie) poza zasięgiem niemowląt i dzieci.
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Produkt wykonany jest z materiału, który po wielokrotnym użyciu może ulec uszkodzeniu (przynęta może się rozerwać, jeśli zostanie pogryziona przez rybę) lub zmienić nieco właściwości przy wystawieniu na działanie różnych temperatur wody/powierza lub promieni słonecznych i jest to proces naturalny.

§ 7
Postępowanie reklamacyjne
Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności:
pocztą elektroniczną na adres e-mail: eprzynety@vp.pl
pocztą na adres Sprzedawcy: Ireneusz Urbanek Rękodzieło Wędkarskie, Lusówko, ul. Storczyka 33B 62-080 Tarnowo Podgórne

Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta.

Konsument składając reklamację może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego towaru na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.

Konsumentowi przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Konsument składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego towaru, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
imię i nazwisko;
adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;
przedmiot reklamacji;
przyczynę reklamacji;
żądanie rozpoznania reklamacji;
podpis. (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).
W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego zaleca się, aby reklamując zakupiony towar klient przedstawił dowód zakupu lub jego kopię oraz wskazał informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji.


Sprzedawca odpowiada za uszkodzenia powstałe w transporcie towaru do klienta.

Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji i udzieli odpowiedzi w ciągu 14 dni od jej złożenia.

O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Konsumenta na adres e-mail, wskazany
w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Konsumenta.

Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Konsumenta.
§ 8
Prawo do odstąpienia od umowy
Klientowi będącemu konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży ze sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów ,z wyjątkiem kosztów o których mowa w ust.3i6, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru zakupionego towaru.

W celu odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do złożenia sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy we wskazanym terminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres korespondencyjny sklepu listem poleconym lub drogą elektroniczną.

W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarząd, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Klient pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym najniższe koszty dostawy towaru do konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania rzeczy z powrotem bądź dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca jest zobowiązany zwrócić konsumentowi poza równowartością ceny towarów, wyłącznie koszty związane z najtańszym sposobem doręczenia przesyłki.

Sprzedawca zastrzega, iż nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 9
Ochrona danych osobowych
 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów zgodnie z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ireneusz Urbanek Rękodzieło Wędkarskie, Lusówko, Storczyka 33B, 62-080 Tarnowo Podgórne; 

2) W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu: adres email: eprzynety@vp.pl


3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień oraz dostarczania informacji handlowych w postaci newslettera (jeśli wyraził/a Pan/i zgodę na ich otrzymywanie) ze sklepu e-przynety.pl, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO;

 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;


6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat na podstawie art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej lub dane kontrahentów przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego w oparciu o art. 6 ust 1. lit. f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes administratora);

 

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem realizacji zamówienia. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak zawarcia możliwości złożenia zamówienia;

 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004r. (Dz. U. 2004 nr 171 poz.1800) Sklep wykorzystuje pliki cookies, tzw. Ciasteczka.
 
 

§ 10
Polityka prywatności serwisu e-przynety.pl
I. Informacje ogólne
1. Operatorem Serwisu e-przynęty.pl jest Ireneusz Urbanek Rękodzieło Wędkarskie, Lusówko, ul. Storczyka 33B, 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP: 7772258191, REGON: 363885945.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego, funkcjonującego pod adresem sellingo.pl
II. Informacje w formularzach
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

III. Informacja o plikach cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
IV. Logi serwera
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. Czas nadejścia zapytania,
b. Czas wysłania odpowiedzi,
c. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. Informacje o przeglądarce użytkownika,
g.Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
V. Udostępnienie danych
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
VI. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.