Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klientowi będącemu konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży ze sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów ,z wyjątkiem kosztów o których mowa w ust.3i6, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru zakupionego towaru.

2. W celu odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do złożenia sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy we wskazanym terminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres korespondencyjny sklepu listem poleconym lub drogą elektroniczną.

3. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarząd,niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Klient pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym najniższe koszty dostawy towaru do konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania rzeczy z powrotem bądź dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca jest zobowiązany zwrócić konsumentowi poza równowartością ceny towarów, wyłącznie koszty związane z najtańszym sposobem doręczenia przesyłki.

Sprzedawca zastrzega, iż nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.