Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta oraz Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą, na podstawie art. 27 w związku z art. 38a ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą ma obowiązek zwrócić towar w stanie niezmienionym, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Klient pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Prowadzącemu Jednoosobową Działalność Gospodarczą wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym najniższe koszty dostawy towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania rzeczy z powrotem bądź dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Prowadzącego Jednoosobową Działalność Gospodarczą dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca jest zobowiązany zwrócić, poza równowartością ceny towarów, wyłącznie koszty związane z najtańszym sposobem doręczenia przesyłki.

Sprzedawca zastrzega, iż nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.